Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

http://www.rajnapadu.cz/Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a

povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového

obchodu a kupujícího (odběratele).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními

podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele

(č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy

neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve

znění novel.

 

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než

si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky

vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

1. Dodací lhůty

 

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším možném termínu. 

U šitých výrobků zasíláme zboží maximálně do 4 týdnů od objednání. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň

odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky.2. Doprava

 

Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximálně

uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda.

Pro přepravu využíváme přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o.

Poštovné u objednávek:

PLATBA PŘEDEM NA ÚČET  90Kč

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA DOBÍRKU 135Kč

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA SLOVENSKO 250Kč

Při odesílání na Slovensko je možné platit pouze převodem na účet. Cena v EUR se počítá dle aktuálního kurzu.

 

3. Platební podmínky

 

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou:

- Dobírkou (COD)

- Platba převodním příkazem na č.ú. 2200306775/2010 (FIO banka).

 

4. Záruční podmínky

 

Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně

prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.

 

Poskytujeme na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu dodavatel odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí.

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- neodbornou manipulací se zbožím

- škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi,

nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických

podmínek ....

- záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním

 

5. Reklamační řád

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu

a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně

(e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí

kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se

projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla

dodavatele - prodávajícího.

 

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o

zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,

funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod

způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se

nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení

reklamace, o postupu a vyřízení.


 

6. Reklamační řád pro přepravní službu:

 

- Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých

a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř

poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u

zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být

ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis

sepsat.

- Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o

škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.

- Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez

odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné

vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o

zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

- K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol,

kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.

- Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u

přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od

jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od

obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

- Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je

vždy kvalitně zabaleno.

 

 

7. Záruka vrácení peněz

 

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu

nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně

zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře

zabalené, schopné dalšího prodeje

Zákazník má právo dodané zboží vrátit do 14ti dnů od doručení. Zboží musí být nepoškozené.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení

Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato.

Zboží zašlete na adresu, kterou naleznete v kontaktech .

 

Důležité upozornění

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i

v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné

doručení přepravní službou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.